Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz sie w:  Strona główna > Wiadomości > Aktualności
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Aktualności
 
2017-07-17
Informacja z XXXII sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku.

14 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku.

Po stwierdzeniu przez przewodniczącego kworum i przyjęciu porządku obrad, zostały podjęte uchwały w sprawie:

1)  zmiany uchwały NR XXXI/209/2017 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złoty Stok, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania rozmiaru zniżek bądź zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze.

W § 3 uchwały uchylono zapis: „Wymiar zajęć ustalony w § 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska i obowiązuje ich od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo”. Stwierdzenie o wymiarze zajęć zapisane zostało w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela, w związku z czym nie należy powielać go w uchwale;

2)  zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2017 r.

W dochodach budżetowych zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zwiększają prognozowane dochody budżetu gminy o kwotę ogółem 1.205.760 zł, w tym w Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6330, na podstawie Promesy z dnia 29 czerwca 2017 r. otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, informującej o przyznanym dofinansowaniu w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dotacja przyznana jest na podstawie złożonego wniosku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont ulicy Leśnej w m. Złoty Stok w km 0+ 000  -  0+451 [intensywne opady deszczu sierpień 2016 r.].

W wydatkach budżetowych, zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zwiększają planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) budżetu gminy o kwotę ogółem 1.205.760 zł, w tym w Dz. 600 Transport i łączność, w rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 500.000 zł planu środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” oraz w rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 6050 – zwiększanie o kwotę 1.705.760 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont ulicy Leśnej w m. Złoty Stok w km 0+000 – 0+451 [intensywne opady deszczu sierpień 2016r.]”;

3)  zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1840 ze zm.) zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów oraz określanie źródeł ich spłaty, należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego. W celu zabezpieczenia środków głównie na zadania  inwestycyjne realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.011.813 zł. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018 – 2028 z dochodów własnych  budżetu. Kredyt na wyprzedzające finansowanie zostanie spłacony w 2018 r., po uzyskaniu dofinansowania. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wybór Banku z którym będzie podpisana umowa na udzielenie kredytu, zostanie dokonany zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4)  rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

7 czerwca 2017 r. do Rady Miejskiej w Złotym Stoku wpłynęła skarga na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku. Decyzją Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 czerwca 2017 r. z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, konieczność wysłuchania racji stron oraz przeanalizowania wielu dokumentów skarga została skierowana do Komisji Rewizyjnej w celu zbadania, przeanalizowania i przedstawienia do rozpatrzenia przez Radę Miejską.

Komisja Rewizyjna podczas posiedzenia w dniu 7 lipca 2017 r. zapoznała się z dokumentami, stanowiskami skarżącej przedłożonymi zarówno w skardze, w piśmie wyjaśniającym z dnia 05.06.2017 r. skierowanym do Rady Miejskiej w Złotym Stoku oraz składanych osobiście podczas posiedzenia, jak również z wyjaśnieniami złożonymi podczas posiedzenia przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, burmistrza Złotego Stoku, skarbnika gminy oraz radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku. Po przeanalizowaniu wszystkich materiałów, jak i wzięcia pod uwagę wyjaśnień stron, Komisja Rewizyjna jednogłośnie uznała ww. skargę za bezzasadną.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Złotym Stoku w dniu 14 lipca 2017 r. podczas XXXII sesji po zapoznaniu się ze skargą oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,  nie wniosła żadnych uwag i postanowiła jednogłośnie uznać skargę na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej za bezzasadną.

5)  rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Złotego Stoku.

7 czerwca 2017 r. do Rady Miejskiej w Złotym Stoku wpłynęła skarga na działalność burmistrza Złotego Stoku. Decyzją Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 czerwca 2017 r. z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, konieczność wysłuchania racji stron oraz przeanalizowania wielu dokumentów skarga została skierowana do Komisji Rewizyjnej w celu zbadania, przeanalizowania i przedstawienia do rozpatrzenia przez Radę Miejską.

Komisja Rewizyjna podczas posiedzenia w dniu 7 lipca 2017 r. zapoznała się z dokumentami, stanowiskami skarżącej przedłożonymi zarówno w skardze, w piśmie wyjaśniającym z dnia 05.06.2017 r. skierowanym do Rady Miejskiej w Złotym Stoku oraz składanych osobiście podczas posiedzenia, jak również z wyjaśnieniami złożonymi podczas posiedzenia przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, burmistrza Złotego Stoku, skarbnika gminy oraz radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku. Po przeanalizowaniu wszystkich materiałów, jak i wzięcia pod uwagę wyjaśnień stron, Komisja Rewizyjna jednogłośnie uznała ww. skargę za bezzasadną.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Złotym Stoku po zapoznaniu się ze skargą, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej nie wniosła żadnych uwag i postanowiła jednogłośnie uznać skargę na działalność burmistrza za bezzasadną.

UM Złoty Stok

BIP
Facebook
Fotogaleria
Pogoda
sobota, 22 lipca 2017
203 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Gmina Złoty Stok, Rynek 22, 57-250 Złoty Stok, woj. dolnośląskie
tel.: +48.748164164, email: um@zlotystok.pl
NIP: 887-16-35-183
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x