Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz

Wykaz organizacji

 

 Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Złoty Stok

  Nazwa i adres organizacji: Osoby reprezentujące:
Stowarzyszenie "QLaskom"
adres: Laski 15

MARIA BOGACKA przewodnicząca
EWA SEWERYN wiceprzewodnicząca
URSZULA MOTYLEWSKA skarbnik
MARZENA PIETRZYK sekretarz
BOGDAN SOCHACKI członek

e-mail qlaskom@wp.pl

Zakres działania organizacji:

1.Prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi Laski poprzez czynny udział członków stowarzyszenia w życiu wsi.
2.Propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych.
3.Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich.
4.Reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet i rodzin wiejskich.
5.Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
6.Wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości poprzez organizację zajęć kulturalno-oświatowych, sportowych itp. integrujących młodych mieszkańców wsi.
7.Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia kobiet i rodzin.
8.Podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi oraz współuczestnictwa w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb ludzi starszych i znajdujących się w trudnych warunkach życiowych.
9.Podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami o podobnym profilu działania.

Koło Łowieckie „Jawornik”
adres: Mąkolno 95
57-250 Złoty Stok

PAWEŁ MAMOŃ prezes
PIOTR CICHOŃ łowczy
PATRYK KARBOWIAK skarbnik
LESZEK SILARSKI sekretarz
1.Prowadzenie gospodarki łowieckiej.
2.Działalność na rzecz ochrony środowiska.
3.Kultywowanie tradycji łowieckich.
strona internetowa Koła Łowieckiego: http://www.jawornik.cba.pl
Stowarzyszenie „Krewmaniacy”
adres: 1 Maja 15c
57-200 Ząbkowice Śl.

JUSTYNA GIRYN prezes
SEBASTIAN SZWARC wiceprezes
AGNIESZKA SZWARC członek zarządu
DOMINIK BIAŁAS członek zarządu 
PIOTR WARZOCHA skarbnik

Zakres działania organizacji:

Celem stowarzyszenia jest:

1) krzewienie idei honorowego krwiodawstwa i transplantacji,
2) promocja i pomoc w rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego,
3) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowania sportu i zdrowego stylu życia,
5) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
6) ochrona i promocja zdrowia,
7) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej,
8) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
9) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji,
10) pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
11) rozwój i promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
12) integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
13) działalność charytatywna,
14) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
15) działalność na rzecz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
16) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
17) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
18) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
19) działalność na rzecz min. osób niepełnosprawnych, równych szans kobiet i mężczyzn oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym,
20) promocja i organizacja wolontariatu,
21) pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,
22) działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie wymienionym powyżej.

https://pl-pl.facebook.com/KREWmaNIACY

Fundacja „Nasza Szkapa”
adres: ul. Traugutta 7
57-250 Złoty Stok
LESZEK ZASADA prezes
ALEKSANDER GRUBIZNA z-ca prezesa
rancho.naszaszkapa@gmail.com
strona internetowa:
http://ranchonaszaszkapa.wix.com/home

Zakres działania organizacji:

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
- Działalność społeczna, kulturalna, naukowa i oświatowa prowadzona na rzecz ochrony zwierząt oraz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży.
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia w szczególności poprzez rehabilitację za pomocą relacji ze zwierzętami.
- Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt, resocjalizacji młodzieży trudnej dzięki kontaktom ze zwierzętami, a także organizowanie zajęć dla dzieci ze środowisk ubogich i rodzin patologicznych i ich angażowanie w akcje ratowania zwierząt i pomoc zwierząt uratowanych współdziałanie to może mieć charakter wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego, organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
- Resocjalizacja młodzieży przy pomocy koni nabytych przez fundację.
- Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
- Kultura fizyczna i sport w zakresie wykorzystanie przyrody i środowiska naturalnego oraz rekreacji z udziałem zwierząt zdrowych i nadających się do pracy.
- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie w szczególności poprzez podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowania młodzieży, propagowanie dziedzictwa kultury narodowej w kraju i zagranicą.
- Inicjowanie, popieranie i prowadzenie działań mających na celu wymianę doświadczeń z dziedziny nauki, kultury, sztuki i ekologii.
- Promocja i organizacja wolontariatu.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Ząbkowicach Śl.

CZESŁAWA POTEMKIN inspektor
tel. 667  380 720 lub 74 8177905

trzy_koguty@interia.pl

  Zakres działania organizacji:

 Ratowanie chorych, rannych i maltretowanych przez ludzi zwierząt.

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
adres: Laski 153

CZESŁAWA POTEMKIN
przedstawiciel w Gminie Złoty Stok

trzy_koguty@interia.pl

  Zakres działania organizacji:

- Sygnalizowanie organom państwowym nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędów, instytucji.
- Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie respektowania obowiązującego prawa.
- Ochrona praw człowieka, w tym w szczególności praw dzieci.
- Ochrona praw zwierząt.
- Ochrona środowiska.

Klub Seniora sekcja przy Centrum Kultury i Promocji w Złoty Stoku
adres: ul. 3 Maja 10
57-250 Złoty Stok
ELŻBIETA BEDNARZ prezes
ckip@zlotystok.pl

Zakres działania organizacji:

- Organizacja spotkań integracyjnych.
- Promocja aktywnego spędzania czasu.
- Prowadzenie warsztatów rękodzielniczych.
- Propagowanie turystyki pieszej, wycieczkowej, nordic- walking.

Stowarzyszenie „Nasz Chwalisław”
adres: Chwalisław 98
57-250 Złoty Stok
ELŻBIETA TWARÓG prezes
BEATA MARKIEWICZ v-ce prezes
URSZULA BARECKA sekretarz
AGNIESZKA RAJCZAKOWSKA skarbnik
ZDZISŁAW FLESZAR członek zarządu
naszchwalislaw@wp.pl

Zakres działania organizacji:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności we wszelkich dziedzinach związanych z rozwojem obszarów wiejskich i podnoszenia standardów jakości życia na tych terenach, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania i realizowania decyzji na obszarze prawa publicznego w tym ochrony środowiska przez administrację publiczną, przedsiębiorczości oraz innych instytucji publicznego użytku.
strona internetowa: https://www.facebook.com/naszchwalislaw

Złotostocki Klub Sportowy „UNIA”
adres: ul. Sportowa 2
57-250 Złoty Stok
WOJCIECH KRÓL prezes
EDWARD SŁÓWKO v-ce prezes
MIROSŁAW BISKUPSKI v-ce prezes
ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI członek zarządu
ELŻBIETA BROŚ skarbnik
ANNA CHWAŁEK sekretarz

Zakres działania organizacji:

Celem klubu jest rozwijanie wśród ludności gminy, a w szczególności wśród młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu oraz podnoszenie poziomu sportowego drogą systematycznej pracy poprzez upowszechnienie sportu oraz rozwój życia kulturalno-oświatowego, dążenie do ogólnego wzrostu kultury i zdrowotności swoich członków.
strona internetowa: https://pl-pl.facebook.com/uniazs

Klub Sportowy „ORZEŁ”
adres: Mąkolno
57-250 Złoty Stok
ZBIGNIEW ŚLEZIAK prezes
SYLWIA ŚLEZIAK członek zarządu
BEATA GŁĄB skarbnik
WOJCIECH GŁĄB v-ce prezes
KAROLINA ŚLEZIAK sekretarz

Zakres działania organizacji:

- Objęcie wychowaniem fizycznym i sportowym młodzieży, zakładów pracy, firm, mieszkańców miasta i gminy Złoty Stok wraz z rodzinami.
- Systematyczne podnoszenie poziomu sportowego członków poszczególnych sekcji.
- Branie udziału w okręgowym i ogólnopolskim życiu sportowym.
- Prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
- Upowszechnianie kultury fizycznej.
- Rozwijanie sportowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania patologiom społecznym.
strona internetowa: http://makolno.futbolowo.pl/

Klub Sportowy „KŁOS”
adres: Laski 26
DAWID STOLARCZYK prezes
PRZEMYSŁAW GAJEK v-ce prezes
DAWID SKOTNICZNY sekretarz
ANNA GAJEK skarbnik
AMELIA STOLARCZYK członek zarządu

Zakres działania organizacji:

Celem działania Klubu jest:
- objęcie wychowaniem fizycznym i sportowym dzieci i młodzież,
- systematyczne podnoszenie poziomu sportowego członków poszczególnych sekcji w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych,
- udział w okręgowym i ogólnopolskim życiu sportowym.

Klub Sportowy” „PERŁA”
adres: Płonica
TOMASZ KAWA prezes
ŁUKASZ POPIEL v-ce prezes
SEBASTIAN ŚLÓSARZ skarbnik
JACEK ŚLÓSARZ sekretarz
SZYMON MARKOWSKI członek zarządu
perlaplonica@op.pl

Zakres działania organizacji:

strona internetowa: http://perlaplonica.futbolowo.pl/

Rodzinny Ogród Działkowy „RADOŚĆ”
adres: ul.3 Maja 33
57-250 Złoty Stok
TERESA HENCEL prezes
MIECZYSŁAW STĘPIEŃ v-ce prezes
ZDZISŁAW FLOREK sekretarz
JANINA GAWŁOWSKA skarbnik
DAMIAN SIERAWSKI członek zarządu
radość.zlotystok@interia.pl

Zakres działania organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenia rodzinnego ogrodu działkowego „RADOŚĆ” w Złotym Stoku w sposób zapewniający jego członkom i użytkownikom działek ich rodzin i osobom bliskim zaspokajanie ich potrzeb w zakresie aktywnego wypoczynku rekreacji jak również prowadzenia upraw ogrodniczych i nasadzeń na własne potrzeby.
strona internetowa: www.ogrody.zlotystok.pl

Rodzinny Ogród Działkowy „RELAKS”
adres: ul. Działkowa nr 5
57-250 Złoty Stok

MONIK KRÓL prezes
ANNA MOSIEWICZ członek zarządu
WERONIKA GOŁDYN-MROZOWSKA sekretarz
MARIA ZAJĄCZKOWSKA skarbnik
GRZEGORZ BRYSIAK v-ce prezes

Zakres działania organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest:
- prowadzenia rodzinnego ogrodu działkowego „RELAKS” w Złotym Stoku w sposób zapewniający jego członkom i użytkownikom działek ich rodzin i osobom bliskim zaspokajanie ich potrzeb w zakresie aktywnego wypoczynku rekreacji jak również prowadzenia upraw ogrodniczych i nasadzeń na własne potrzeby,
- umożliwianie korzystania z działki, która jest podstawowa jednostka przestrzenna ogrodu w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
- zapewnia swoim członkom i użytkownikom działek, ich rodzinom w sposób przez stowarzyszenie określony dostęp do infrastruktury technicznej ogrodów oraz możliwości korzystania z budynków, budowli urządzeń oraz sprzętu, pozostających w gestii stowarzyszenia i przeznaczonych do wspólnego użytkowania,
- tworzy sprzyjające warunki i uchwała regulaminy określające szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działek oraz funkcjonowania i zagospodarowania i użytkowania działek oraz funkcjonowania i zagospodarowania ogrodu kierując się zasadami współżycia społecznego i obowiązującymi przepisami prawa,
- chroni prawa i interesy swoich członków i działkowców wobec innych podmiotów i osób trzecich,
- działając na rzecz rozwoju ogrodu propaguje wśród społeczności lokalnej idee ogrodnictwa, ekologicznych upraw oraz przyjaznego obcowania z naturą,
- propaguje wśród społeczeństwa i upowszechnia wiedz ekologiczną,
- jako osoba prawna może prowadzić działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, wychowawczą i patriotyczną, sportową, krajoznawcza i turystyczną,
- może organizować imprezy, konferencje, seminaria, szkolenia, wykłady i prelekcje,
- może wypowiadać się w sprawach publicznych, może też wydawać książki, czasopisma i inne publikacje związane z celami stowarzyszenia,
- w realizacji swoich celów współpracuje z organami władzy publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami oraz o podobnych celach statutowych.

Stowarzyszenie Złotostocka Kolejka
casavery@op.pl
przedstawiciele:
ROBERT JURASZ
KRZYSZTOF MALINOWSKI

Zakres działania organizacji:

- integracja społeczności sympatyków kolejnictwa,
- organizacja imprez drezynowych,
- popularyzacja wiedzy o kolei wśród społeczeństwa.

Stowarzyszenie "Turystyczna 13"
adres: ul. Złota 7
57-250 Złoty Stok
przedstawiciele:
ELŻBIETA SZUMSKA prezes
JACEK HERBERGER v-ce prezes
BARBARA KORBAS v-ce prezes

Zakres działania organizacji:

-inicjowanie i koordynowanie działań marketingu turystycznego ziemi kłodzkiej,
-aktywizowanie i rozwój społeczności lokalnej,
-promowanie historii i kultury dolnego śląska,
-budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
-zachowanie zabytków kultury materialnej i tradycji regionalnych oraz rewitalizacja zabytków,
-integracja środowisk turystycznych województwa dolnośląskiego

Stowarzyszenie "AUgeo"
adres: ul. 3 Maja 10
57-250 Złoty Stok
przedstawiciele:
MAŁGORZATA BECELA prezes
ELŻBIETA RUSZKOWSKA skarbnik
DAWID KNYCH v-ce prezes

Zakres działania organizacji:

Cele działalności Stowarzyszenia obejmują zadania w zakresie:
-pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
-działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
-działalności charytatywnej,
-podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
-ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
-działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
-działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
-działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
-działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
-nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
-działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
-ekologii i ochrony przyrody oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
-turystyki i krajoznawstwa,
-porządku i bezpieczeństwa publicznego,
-upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
-działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
-promocji i organizacji wolontariatu,
-promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
-działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i obrony praw dziecka,
-przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
-rewitalizacji,
-działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1 – 32a.

Stowarzyszenie "Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku" tel. 697 663 030
KRZYSZTOF BABIS prezes
KRYSTYNA UJEJSKA skarbnik
ANDRZEJ KRÓL v-ce prezes
CELINA JURECZEK sekretarz
HELENA BABIS członek zarządu

Zakres działania organizacji:

-prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, technicznych oraz ekologii,
-aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
-popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków "Uniwersytetu",
-utrzymanie, nawiązywanie i zacieśnianie więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a w szczególności pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
-inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, oraz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, chorych,
-upowszechnianie wiedzy o Złotym Stoku i gminie w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów architektonicznych, rekreacyjnych oraz organizowanie spotkań ze znanymi mieszkańcami i innymi osobami zasłużonymi dla gminy i powiatu,
-podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,
-upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
-integracja i reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
-ochrona i promocja zdrowia,
-działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
-działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
-działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
-działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród osób starszych,
-turystyka i krajoznawstwo,
-upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
-działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
-promocja i organizacja wolontariatu,
-przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
-kształtowanie wobec osób starszych i niepełnosprawnych właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza tolerancji i życzliwości
 
Każda organizacja pozarządowa działająca na naszym terenie może zostać dopisaną do powyższej tabeli, wystarczy wypełnić ankietę i dostarczyć ją do naszego Urzędu. Jest to o tyle ważne, że wszystkie działania związane ze współpracą bądź realizowane przy współudziale tych organizacji są z nimi konsultowane, poczynając już od rocznego programu współpracy uchwała nr  XI/77/2015. Aby mogły one uzyskać jakiekolwiek wsparcie z gminy proponowane przez nie  działania powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w tym dokumencie.
UM Złoty Stok
BIP
Facebook
Fotogaleria
Pogoda
czwartek, 17 sierpnia 2017
229 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Anity, Elizy, Mirona
Gmina Złoty Stok, Rynek 22, 57-250 Złoty Stok, woj. dolnośląskie
tel.: +48.748164164, email: um@zlotystok.pl
NIP: 887-16-35-183
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x