Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /ustawa z dnia 26 października 1982 r. tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.446/ profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy, a podstawą  jej działania jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalany corocznie przez gminę i finansowany ze środków własnych gminy, pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Złotym Stoku jest Urząd Miejski w Złotym Stoku.

Znaczącą rolę w pomocy rodzinom z problemem alkoholowym pełni Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest to organ powołany przez Burmistrza Złotego Stoku, podejmujący czynności zmierzające do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Obecny skład Komisji:

Teresa Michalska – Przewodnicząca Komisji
Monika Marmura-Brysiak – Z-ca Przewodniczącej

Grzegorz Hefka  Członek Komisji
Łukasz Karski – Członek Komisji
Dorota Zielińska – Członek Komisji
Ryszarda Musiał – Członek Komisji
Alicja Skowron- Serwin- Członek Komisji

W skład komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

  • ustalanie, czy dana osoba jest uzależniona i czy powinna się leczyć,
  • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy – podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie gminy Złoty Stok miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, określonych w stosownej uchwale Rady Gminy.
  • współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, między innymi z sądem rejonowym, prokuraturą, policją, pomocą społeczną, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, stacjonarnym zakładem lecznictwa odwykowego itp.

 

PROCEDURY ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO.

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwej dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie. W gminie Złoty Stok takie wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Rynek 22 pokój nr 7.

Wniosek może złożyć dowolna osoba z rodziny, której nie jest obojętny los pijącego lub instytucja/ np. pomoc społeczna, policja, prokuratura itp./

Zadaniem GKRPA jest ustalenie, czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu i czy w aktualnym stanie zdrowia powinna się leczyć i w jakiej formie. W tym celu zbiera się dokumentacje dowodową i kieruje się osoby zgłoszone do Komisji na badania lekarskie. Biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu są: lekarz psychiatra i psycholog, którzy odbyli szkolenia z zakresu diagnostyki uzależnienia, podstaw terapii uzależnienia od alkoholu, orzecznictwa i metod krótkiej interwencji motywującej do terapii oraz szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, metodach terapii orzecznictwa.

Komisja zbierając informacje na temat osoby zgłoszonej. W tym celu zwraca się z zapytaniem do pomocy społecznej, policji, oraz rodziny i przygotowuje dokumentację. Po zebraniu wniosków dowodowych Komisja wzywa wnioskowanego na rozmowę interwencyjno-motywującą. Jeżeli osoba wzywana przez komisję na rozmowę lub kierowana na badania nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniom, utrudnia jego przeprowadzenie, nie odbiera korespondencji a wywiad w środowisku jest obciążający, kieruje się sprawę do sądu. Sąd nakazuje wykonanie badania, rozpatruje wniosek i wydaje zobowiązanie do leczenia, które jest ważne dwa lata.

Postanowienie sądu o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się odbyć leczenie. Jeżeli jest to pierwsze zobowiązanie do leczenia, sąd zazwyczaj kieruje daną osobę na leczenie w warunkach ambulatoryjnych /do przychodni/. Jeżeli leczenie nie przebiega w sposób prawidłowy, placówka przesyła do sądu wniosek o zmianę trybu leczenia na stacjonarne / w szpitalu/.

UWAGA!

Największym problemem w instytucji zobowiązania do leczenia odwykowego jest bardzo długie oczekiwanie na leczenie szpitalne. O szczegóły związane z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego można zapytać w Ośrodku Pomocy Społecznej tel: 74 8 175 740 lub skorzystać z informacji udzielanych przez specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym.

- punkt12_24_01_2017_1000.jpg

- punkt21_24_01_2017_1000.jpg

 

 

 Zespół Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

 Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

 Przewodnicząca Zespołu: Elżbieta Chołdrych-Sałata

przyjmuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku

poniedziałek - piątek w godzinach pracy ośrodka,  tel. 74 8 175 288

 

 

Do pobrania:

1. Wniosek o zastosowanie leczenia odwykowego.

 

 

 

- plakat1_06_09_2016_450.jpg

UM Złoty Stok
BIP
Facebook
Fotogaleria
Pogoda
niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Gmina Złoty Stok, Rynek 22, 57-250 Złoty Stok, woj. dolnośląskie
tel.: +48.748164164, email: um@zlotystok.pl
NIP: 887-16-35-183
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x